Regulamin serwisu

Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Fotografiadziecieca.com (zwanego dalej Serwisem). Właścicielem Serwisu jest firma Fotografia Agnieszka Mandal zwana dalej Administratorem. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.

Zasady ogólne

 • Serwis Fotografiadziecieca.com jest katalogiem fotografów dziecięcych i noworodkowych oraz twórców akcesoriów do sesji fotograficznych.
 • Użytkownikiem serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Osobie, ktra nie ygadya si y postanowieniami Regulaminu Administrator ma prawo odmówienia świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 • Aby dodać wpis w Serwisie należy zarejestrować się:
  a. korzystając z konta w serwisie Facebook.com
  b. podając adres e-mail oraz hasło a następnie potwierdzając swój adres e-mail.
 • Każdy Użytkownik może zmieniać lub usuwać szczegóły swojego wpisu na stronie "Moje konto".
 • Umieszczenie materiałów (w szczególności fotografii) w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  • przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
  • Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest: a. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej, b. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, c. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących podobne poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, d. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie, e. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów, f. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu, g. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
 • Zarejestrowany Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu oraz jego skutki.
 • Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika jego Konto może zostać usunięte przez Administratora.

Rejestracja i zamieszczenie wpisu

 • Aby dodać wpis w Serwisie należy zarejestrować się:
  a. korzystając z konta w serwisie Facebook.com
  b. podając adres e-mail oraz hasło a następnie potwierdzając swój adres e-mail.
 • Dodanie wpisu polega na poprawnym wypełnieniu pól formularza (znajdującego się na stronach Serwisu), które oznaczone są jako obowiązkowe.
 • Wpis może dodać osoba zdolna do czynności prawnych, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta (w tym potwierdzenie adresu e-mail).
 • Dodanie wpisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści całego Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałym usunięciem Konta Użytkownika.

Konto

 • Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny oraz informowania o tym fakcie Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 • Konto założone poprzez podanie adresu e-mail podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 • Administrator nie udostępnia Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.
 • Użytkownik może wyróżnić dodanz przez siebie Wpis poprzez wykupienie Abonamentu lub skorzystania z promocji ogłaszanych na stronach Serwisu.
 • Każdy Użytkownik po opłaceniu Abonamentu ma dostęp do dodatkowych funkcjonalności niedostępnych dla wpisu podstawowego. Zakres funkcjonalności opisany jest na stronie http://fotografiadziecieca.com/pay .
 • Abonament można wykupić na 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
 • Ceny Abonamentu podawane są na bieżąco na stronach Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Abonamentu w dowolnej chwili oraz bez podania przyczyny.

Fotografie

 • Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:
  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji lub odpowiednie zgody osób trzecich, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób,
  2. fotografia oraz jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza wolności oraz praw osób trzecich,
  3. fotografia jest związana z tematyką Serwisu,
  4. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 • Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 • Każda fotografia jest weryfikowana przez Administratora pod kątem zgodności z regulaminem. Administrator nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować zdjęcie wskazane przez Użytkownika do umieszczenia w Serwisie
 • Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii Użytkownika, bez jego zgody oraz wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 • Administrator ma prawo nie zamieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.
 • Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie zdjęć naruszających Regulamin skutkować może zablokowaniem lub usunięciem Konta Użytkownika.

Postanowienia dodatkowe

 • Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz za prawdziwość, rzetelność i autentyczność fotografii.
 • Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami czy niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 • Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, a także nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na ten sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wiadomośc e-mail nie później niż na 7 dnim przed wejściem zmian w życie.
 • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta Użytkownika.
 • Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt@fotografiadziecieca.com.

O Katalogu

FotografiaDziecieca.com to katalog, gdzie rodzice mogą znaleźć fotografów dziecięcych i fotografów noworodkowych ze swojej okolicy. To również miejsce, gdzie użytkownicy mogą porównać prace fotografów, ocenić je i dowiedzieć się, jak oceniają inni. Fotografia noworodków oraz fotografia dzieci w jednym miejscu.

Kontakt z nami:

Jeśli interesuje Cię współpraca z nami, publikacja artykułu, wizytówki lub reklama na stronach FotografiaDziecieca.com - napisz do nas lub skorzystaj z Formularza kontaktowego

Znajdź nas w serwisach social media: